Cele działalności PFW

Created with Sketch.

Celami statutowymi Stowarzyszenia są:

  • integrowanie opinii i zachowań lokalnego środowiska wodociągowego i wzmocnienie jego siły lobbingowej w dobrze rozumianym interesie branży,
  • wypracowywanie i prezentowane wniosków, opinii legislacyjnych oraz opinii środowiska  wobec władz samorządowych i państwowych,
  • wspomaganie relacji, zwłaszcza małych i średnich wodociągów, z innymi organizacjami branżowymi,
  • instytucjonalne stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych Województwa,
  • budowanie pozytywnego wizerunku branży na terenie lokalnym oraz propagowanie zasad etyki zawodowej w środowisku,
  • służenie radą oraz wsparciem organizacyjnym w rozwiązywaniu zawodowych problemów bieżących i nadzwyczajnych macierzystych przedsiębiorstw członków Stowarzyszenia lub innych jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych, o ile o taką pomoc zwrócą się do Stowarzyszenia,
  • świadczenie doradztwa i konsultacji z zakresu bieżących problemów branży.

Postawione sobie cele Stowarzyszenie realizuje głównie poprzez organizację – z założenia kwartalnych –  spotkań członków PFW. Mają one charakter seminariów z wcześniej wspólnie ustalonym branżowym tematem, aktualnie interesującym członków organizacji. Często wiodącymi prezenterami tych tematów są kompetentni przedstawiciele urzędów lub instytucji,  których działalność  ma ścisły związek z  funkcjonowaniem wodociągów i kanalizacji (sanepidu, ochrony środowiska, ochrony konkurencji  i konsumentów, branżowej izby gospodarczej, itp.).

Podczas takich spotkań, Pomorskie Forum Wodociągowe dodatkowo umożliwia komercyjną prezentację  produktów i usług, oferowanych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Ze sposobności tej  – z pożytkiem dla obu stron – korzystają firmy zainteresowane pozyskaniem nowego rynku dla swych wyrobów lub utrwaleniem już nawiązanych kontaktów handlowych. Członkowie PFW zaś mogą poznawać  z pierwszej ręki (i oceniać) przydatność oferowanych nowości dla wdrażania postępu technicznego w ich firmach.

Kolejną, ważną z punktu widzenia realizacji celów działalności Stowarzyszenia sprawą, jest tworzenie uczestnikom tych spotkań nieskrępowanej okazji do dzielenia się doświadczeniami zawodowymi, poznawania wzajemnych problemów i sposobów ich rozwiązywania, wreszcie – zacieśniania relacji interpersonalnych, sprzyjających integracji lokalnego środowiska wodociągowego.

do góry