Fuzja wodociągów i ciepłownictwa w Kościerzynie

Created with Sketch.

Fuzja wodociągów i ciepłownictwa w Kościerzynie

Z dniem 2 stycznia 2012 roku, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, nastąpiło połączenie  dwóch kościerskich spółek komunalnych: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Kościerskie” Sp. z o.o. (członka Pomorskiego Forum Wodociągowego) oraz Zakładu Energetyki Cieplnej “KOSPEC” Sp. z o.o. Proces połączenia został zapoczątkowany w pierwszym kwartale 2011 r. przez wspólnika obu przedsiębiorstw – Gminę Miejską Kościerzyna. W wyniku połączenia, PWiK „Wodociągi Kościerskie” Sp. z oo wstąpiło z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki ZEC „KOSPEC” Sp. z o.o. i zmieniło nazwę na: Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie.
Celem fuzji  obu spółek miejskich jest optymalizacja działania sfery gospodarki komunalnej Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz zaopatrzenia odbiorców (indywidualnych i instytucjonalnych) w energię cieplną, poprzez lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów. Analiza wcześniejszego funkcjonowania obu przedsiębiorstw przemawiała za takim rozwiązaniem. Powołanie jednego mocnego podmiotu, skupiającego w swoim ręku funkcje genotypowe, właściwe dla łączonych spółek oraz funkcje pomocnicze, związane z realizacją usług zarówno na potrzeby własne, jak i zewnętrzne (w tym na potrzeby Gminy Miejskiej) stworzy mu możliwość  racjonalnego wykorzystania połączonej bazy materialnej
i potencjału intelektualnego, optymalizacji ekonomiki funkcjonowania, a przez to i podniesienia poziomu świadczonych usług.

do góry