Jubileuszowa konferencja Pomorskiego Forum Wodociągowego

Created with Sketch.

Jubileuszowa konferencja Pomorskiego Forum Wodociągowego

W dniach 1-2. grudnia br. Pomorskie Forum Wodociągowe, na konferencji w Gdańsku-Sobieszewie, obchodziło  jubileusz 15-lecia swojej działalności. Powołanie Stowarzyszenia nastąpiło w dniu 7. sierpnia 2001 r., na zebraniu założycielskim w obecności 21 członków założycieli. Formalna rejestracja Stowarzyszenia miała miejsce trzy miesiące później, w dniu 29. listopada tegoż roku. Konferencja w Sobieszewie wypadła więc niemal dokładnie piętnaście lat później i była dobrą okolicznością do przypomnienia historii rozwoju naszej, najstarszej w tej formule, organizacji wodociągowej w Polsce, integrującej środowisko branżowe na poziomie lokalnym.
Jubileusz, świętowany pierwszego dnia konferencji, zapisał się gremialną obecnością członków PFW.   Splendoru dodali mu swoją obecnością Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie p. Dorota Jakuta, Przewodniczący Rady Izby dr. Tadeusz Rzepecki, prof. Politechniki Gdańskiej Ziemowit Suligowski – autor otwierającego konferencję referatu technicznego zatytułowanego „Wykonawstwo prac na sieciach wod-kan i jego wpływ na późniejszą eksploatację”. Obecne były również delegacje sąsiedzkich stowarzyszeń wodociągowych: Regionalnego Stowarzyszenia Wodociągowego z siedzibą w Olsztynie, reprezentowanego przez Prezesa RSW p. Wiesława Pancera i Dyrektor Biura Stowarzyszenia p. Ewę Jaroszewską, Stowarzyszenia Wodociągów Kujaw i Pomorza w osobie Prezesa p. Krzysztofa Dąbrowskiego oraz Zachodniopomorskiego Forum Wodociągowego, reprezentowanego przez członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia p. Tomasza Hajdasza i Dyrektor Biura p. Jolantę Kraszewską-Jurkowską.
Po referacie otwierającym, głos zabrał obecny prezes PFW p. Grzegorz Warsiński. Zauważył on m.in., że historia rozwoju Stowarzyszenia, blisko dwu i pół krotny wzrost liczby członków Stowarzyszenia oraz duża frekwencja na okresowych konferencjach seminaryjnych PFW świadczą o niewymuszonej akceptacji przez nasze środowisko zawodowe idei lokalnej integracji branży, docenienia korzyści z aktywnej partycypacji w życiu Stowarzyszenia  i  pozytywnej oceny sposobu realizacji statutowych celów organizacji. Nie do pominięcia jest również to, że w swojej codziennej działalności Stowarzyszenie może zawsze liczyć na potencjał i wsparcie Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.
Goście z Izby, składając gospodarzom jubileuszowe gratulacje,  wykorzystali tę sposobność  do podzielenia się z uczestnikami informacjami nt. aktualnie trapiących branżę perspektyw legislacyjnych, regulujących funkcjonowanie branży. Obszernie omówił to w swoim wystąpieniu dr. Tadeusz Rzepecki.
W następnej kolejności, o zabranie głosu poproszony został pierwszy Prezes PFW p. Zbigniew Maksymiuk. Sięgając pamięcią do genezy powstania Pomorskiego Forum Wodociągowego podkreślił on, że obecny stan PFW dowodnie świadczy o trafności niegdysiejszej decyzji o potrzebie integracji branży w środowisku lokalnym. Zwrócił uwagę na potrzebę aktywnego, instytucjonalnego włączenia się delegatów lokalnych stowarzyszeń wodociągowych w życie branży poprzez aktywną działalność na forum Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Życzył Stowarzyszeniu kolejnych lat owocnej działalności.
Następnym punktem posiedzenia było wyróżnienie byłych członków zwyczajnych PFW, obecnie nieczynnych już zawodowo, tytułem Honorowego Członka Pomorskiego Forum Wodociągowego. Otrzymało go, wraz ze stosownymi dyplomami, siedem osób. W ich  imieniu głos zabrała p. Ewa Jankowska-Borkowska, wiceprezes Zarządu pierwszej kadencji.

Od lewej: Ewa Jankowska-Borkowska, Zbigniew Maksymiuk, Edward Cios, Jan Jeka, Władysław Matasek, Edward Nowak i Franciszek Ochęduszko

Odebranie okolicznościowych gratulacji i upominków od Gości zamknęło jubileuszową część konferencji.
Artystycznym zwieńczeniem uroczystości był przyjęty entuzjastycznie przez zebranych występ p. Krzysztofa Daukszewicza.
Drugi dzień konferencji, jak to zazwyczaj bywa na seminariach PFW, przeznaczono na realizację programu ściśle merytorycznego. Otworzył go,  interesująco i ze swadą podany przez p. Stanisławę Majchrzak, wykład szkoleniowy nt. „Najczęściej popełniane błędy podczas przygotowywania przez przedsiębiorstwa regulaminu korzystania z ZFŚS”. Po nim miały miejsce trzy prezentacje techniczne. Jako pierwsza w tym bloku wystąpiła firma VAPRO Sp.J., której prelegent p. Waldemar Prończyk omówił  temat zatytułowany „Inteligentne wodomierze – zakres stosowania i ocena ich walorów użytkowych”. Z kolei, przedstawiciel firmy KREVOX, p. Piotr Kamola, wygłosił referat nt. „Zmniejszenie obciążenia oczyszczalni ścieków związkami biogennymi poprzez odzysk fosforu i usunięcie azotu z odcieków, i przekształcenie ich w produkt”. Na zakończenie zebrani wysłuchali prezentacji firmy WATREC Ltd pt. „Beztlenowa przeróbka osadów ściekowych. Korzyści ze stosowania technologii WATREC”. Autorami tej ostatniej byli: p. Ekaterina Melnichikhina i p. Andrzej Tatol. Wystąpienia techniczne były interesujące w warstwie merytorycznej, kompetentnie przygotowane i zajmująco przekazane, toteż spotkały się one z uwagą i interakcją uczestników.
Obsługę medialną konferencji zapewniło wydawnictwo Seidel-Przywecki.

Prezes Grzegorz Warsiński otwiera jubileuszową konferencję

widok na salę obrad

Inny fragment sali, w okularach: prof. Ziemowit Suligowski

Prezes IGWP Dorota Jakuta podczas wystąpienia okolicznościowego

O bieżących problemach branży mówi dr Tadeusz Rzepecki

Gratulacje od IGWP – z upominkową statuetką Prezes D. Jakuta

Okolicznościowe wystąpienie pierwszego prezesa PFW Zbigniewa Maksymiuka

Obecny prezes PFW wręcza dyplom Członka Honorowego pierwszemu prezesowi Stowarzyszenia

Gratulacje i upominek od SWKiP

Gratulacje od RSW

Gratulacje od ZFW

Okolicznościowy upominek wręcza Andrzej Kurkiewicz, prezes Elbląskiego PWIK

Prezentacja firmy VAPRO

Prezentacja firmy KREVOX

Przedstawiciele firmy WATREX na Sali obrad