Kolejna konferencja Pomorskiego Forum Wodociągowego

Created with Sketch.

Kolejna konferencja Pomorskiego Forum Wodociągowego

W dniach 21-22. Czerwca odbyła się konferencja PFW, tym razem zorganizowana w pobliżu Gdańska, w Hotelu Wenus, k. Kolbud. W konferencji wzięło udział 30. członków zwyczajnych i 2. reprezentantów członków wspierających Stowarzyszenia. Program spotkania wypełniły: referat merytoryczny przewodniczącego Rady Programowej PFW, kol. Andrzeja Wójtowicza i dwie prezentacje techniczne partnerów konferencji.
Referat pt. „Prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze poza wyznaczonymi aglomeracjami” przygotowany i wygłoszony przez kol. A. Wójtowicza otworzył konferencję w czwartek 21. czerwca.

Podczas referatu kol. A. Wójtowicza

Po dyskusji zainspirowanej wysłuchanym wystąpieniem, Prezes PFW kol. Wiesław Kujawski zajął czas zebranych omawiając bieżące sprawy Stowarzyszenia, po czym zamknął pierwszy dzień obrad.

Prezes PFW podsumowuje pierwszy dzień obrad

W dniu następnym obrady wznowiono od wysłuchania prezentacji technicznej pierwszego partnera konferencji, firmy Hydro-Vacuum SA zatytułowanej „Nowoczesne rozwiązania Hydro- Vacuum S.A. w gospodarce wodno- ściekowej na przykładzie realizowanych inwestycji”. Prelegentem był Dyrektor Sprzedaży Krajowej, Prokurent firmy p. Mariusz Simiński.

Prelekcja Hydro-Vacuum SA

Po wysłuchaniu ciekawej prezentacji Hydro-Vacuum i dyskusji nastąpiła realizacja kolejnego punktu programu, wypełnionego przez drugiego partnera konferencji firmę Powel Sp. z o.o. Jej przedstawiciel, p. Piotr Polański – Business Development Manager, był autorem prelekcji pt. „Norweska propozycja cyfryzacji dla mniejszych i średnich firm wodno-kanalizacyjnych”. Tematyka podanego w interesującej formie wykładu zaciekawiła zebranych, w większości przedstawicieli właśnie średnich i mniejszych przedsiębiorstw wodociągowych naszego regionu. Po dyskusji, prowadzący spotkanie kol. Wiesław Kujawski ogłosił zamknięcie konferencji.