Kontakt

Najważniejsze informacje teleadresowe

Mapka dojazdu

W przypadku problemów ze znalezieniem naszego biura, prosimy o kontakt telefoniczny


Wyświetl większą mapę

 

Informacje teleadresowe

Adres:
Pomorskie Forum Wodociągowe
ul. Wałowa 46
80-858 Gdańsk

Telefon: +48 604 238 415

E-mail: biuro@pfw.org.pl
Strona www: https://pfw.org.pl

Regon: 220008675
KRS: 0000066809

Polityka prywatności

Administratorem Danych Osobowych jest Pomorskie Forum Wodociągowe, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk, Regon: 220008675, KRS: 0000066809

Kontakt w sprawach dotyczących Danych Osobowych – e-mailem pod adresem biuro@pfw.org.pl.

Powierzone Dane Osobowe przetwarzamy zawsze, kiedy kontaktujecie się Państwo z nami, w szczególności:
– w realizacji umów,
– w przypadku jakiejkolwiek korespondencji mailowej (umowy, odpowiedzi na maila itp.),
– korespondencji pocztą tradycyjną.

Stosując zasadę minimalizacji danych, przetwarzamy dane tylko w zakresie, niezbędnym do celu w jakim je zbieramy.

a) Cookies – zgodnie z Polityką cookies.
b) Dobrowolnie podane w korespondencji informacje takie jak imię i nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, nazwa firmy czy NIP.

Dane przetwarzamy w celu możliwości realizacji naszej działalności statutowej, oraz:
– w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
– w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez nas ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności.

Podstawa przetwarzania Danych Osobowych – zawarcie i realizacja umowy pomiędzy stronami, lub prawnie uzasadnione interesy Administratora, lub obowiązek prawny Administratora.

Okres przetwarzania danych – stosując zasadę czasowości, dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny dla podstawy ich przetwarzania i tak:
– w przypadku, przetwarzania danych na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
– dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes,
– dane przetwarzane w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów,

Podanie danych jest dobrowolne i jest wymogiem umownym.
Niepodanie danych osobowych wiąże się z niemożliwością zawarcia umowy i świadczenia naszych usług.

Nie profilujemy danych osobowych.

Dane Osobowe udostępniamy wyłącznie podmiotom i osobom związanym z naszą działalnością:
– z bezpośrednią realizacją umowy,
– z bieżącą obsługą działalności (np. kancelaria prawna, podatkowa czy firma hostingowa),
oraz podmiotom uprawnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Dane przekazujemy tylko w określonym celu (np. wysyłka e-maila, księgowanie faktury).

Nie przekazujemy danych do państw trzecich.

W związku z przetwarzaniem danych mają Państwo prawo do:
dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym profilowania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Stosujemy, odpowiednie do przetwarzanych danych osobowych, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.