Oczyszczalnia ścieków w Skarszewach zmodernizowana!

Created with Sketch.

Oczyszczalnia ścieków w Skarszewach zmodernizowana!

W piątek, 8 listopada br. w Skarszewach otwarta została nowoczesna, gminna oczyszczalnia ścieków, która zaspokoi w tym zakresie potrzeby rozwijającej się gminy i mieszkańców przez wiele kolejnych lat. Uroczystego otwarcia obiektu dokonali gospodarze: burmistrz gminy Skarszewy p. Jacek Pauli oraz prezes Gminnych Wodociągów i Kanalizacji – eksploatatora oczyszczalni – p. Małgorzata Gruchała. Uroczystość uświetnili Goście: senator RP, p. Ryszard Świlski, prezes Wojewódzkiego Funduszu OŚiGW, p. Maciej Kazienko oraz Prezes Stowarzyszenia Pomorskie Forum Wodociągowe, p. Wiesław Kujawski.
Gospodarzom i Gościom licznie towarzyszyli reprezentanci wykonawcy obiektu, eksperci technologiczni, mieszkańcy Gminy oraz koleżanki i koledzy wodociągowcy z Regionu. Po formalnym zakończeniu krótkiej części oficjalnej, zaproszono obecnych do zwiedzania obiektu, zmodernizowanego kosztem blisko 20 milionów złotych, z czego ponad 60% stanowiło dofinansowanie z Narodowego Funduszu OŚiGW. Resztę środków zapewniły: Gmina oraz Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Skarszewach.

Obiekty współpracujące
Oczyszczalnia w Skarszewach jest jedynym takim obiektem w całej gminie. Współpracują z nią dwie zlokalizowane w mieście przepompownie, zapewniające przetłoczenie do oczyszczalni wszystkich ścieków, wpływających do sieci kanalizacyjnej. Poza ściekami tłoczonymi przez przepompownie, do oczyszczalni dowożone są jeszcze ścieki odbierane od gospodarstw niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej. Ścieki odbierane z szamb stanowią 15 do 20. % całej ilości ścieków przyjmowanych na oczyszczalnię. Przepustowość i potencjał technologiczny obiektu jest przygotowany na skuteczne oczyszczenie wszystkich tych ścieków.

Nowoczesne rozwiązania kontroli procesów na oczyszczalni
Modernizując oczyszczalnię wykorzystano dostępne, innowacyjne technologie stosowane w inżynierii sanitarnej. Zainstalowano tam nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową, którą poszczycić się mogą jedynie nieliczne, tej wielkości, oczyszczalnie w Polsce. Dzięki zaawansowaniu skomplikowanej automatyki i urządzeń pomiarowych, podstawowymi procesami technologicznymi zarządzają komputery. To AKPiA pozwala wyszkolonemu personelowi obsługi oczyszczalni, poprzez internet, zdalnie kontrolować prawidłowość jej pracy. Mimo zastosowanych urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz skomplikowanych urządzeń technologicznych – oczyszczalnia wymaga jednak obecności wykwalifikowanych operatorów 24 godziny/dobę. Pięciu pracowników, pracujących w systemie zmianowym, stale monitoruje pracę wszystkich urządzeń oczyszczalni i w razie usterki jest w stanie natychmiast zareagować.

Oczyszczania pracuje wykorzystując naturalne procesy zachodzące w przyrodzie
Wszystkie, przebiegające w reaktorach procesy oczyszczania ścieków są odwzorowaniem naturalnych zjawisk samooczyszczania zachodzących w środowisku wodnym. Różnica polega tylko na tym, że poprzez zachowanie odpowiednich technologii są one zintensyfikowane. Głównym czynnikiem powodującym mineralizację zanieczyszczeń w ściekach jest tzw. osad czynny, będący zawiesiną zespołu różnych mikroorganizmów, głównie bakterii i pierwotniaków. Pracując w różnych warunkach: tlenowych, anoksycznych oraz beztlenowych mikroorganizmy te doprowadzają do pożądanego stopnia oczyszczenia ścieków, doprowadzanych na oczyszczalnię. Jedynie w skrajnych przypadkach proces oczyszczania wspomagany jest chemią, która jest biodegradowalna i w żaden sposób nie zagraża szeroko rozumianemu środowisku.
W wyniku zastosowanych rozwiązań, skarszewska oczyszczalnia jest w stanie oczyścić nawet najtrudniejsze ścieki jakich można się spodziewać w lokalnych warunkach. Obecnie odprowadzane do rzeki oczyszczone ścieki spełniają rygorystyczne normy prawne i warunki określone pozwoleniem wodno-prawnym. Również uciążliwość zapachowa oczyszczalni, towarzysząca zwykle tym obiektom, została ograniczona do minimum.

Rozwój z troską o ekologię
Rozwiązanie gospodarki ściekowej w gminie Skarszewy jest dobrym przykładem skoordynowania rozwoju gminy w symbiozie z wymogami współcześnie rozumianej ekologii. W konsekwencji uzyskano na zmodernizowanej oczyszczalni wysoki stopień oczyszczenia ścieków, zapewniono przepustowość obiektu gwarantującą w perspektywie wymogi rozwijającej się gminy i – co jest bardzo ważne – zadbano o optymalizację kosztów eksploatacyjnych obiektu.

Migawki z przebiegu uroczystego otwarcia obiektu

Rozpoczęcie uroczystości – część osób na pierwszym planie to koleżanki i koledzy z PFW

Przecięcia wstęgi dokonują m.in senator RP, p. Ryszard Świlski, burmistrz Skarszew p. Jacek Pauli oraz prezes GWIK Sp. z o.o. p. Małgorzata Gruchała.

 

Po symbolicznym otwarciu obiektu, zebrani zostali zaproszeni do zwiedzenia zmodernizowanej oczyszczalni.

Na obiekcie – oprowadza pracownik GWIK Sp. z o.o. inż. Oskar Latoszewski

 

Niektóre elementy oczyszczalni:

Piaskownik

Komora denitryfikacyjna

Komora napowietrzania

 

Po powrocie z terenu zebrani wysłuchali  omówienia przebiegu prac modernizacyjnych, napotkanych trudności i sposobów ich pokonania.

Tajniki technologii oczyszczania objaśnia p. dr inż. Anna Remiszewska-Skwarek z Politechniki Gdańskiej – sprawująca nadzór nad technologią oczyszczalni

Podsumowanie omówienia

 

Na zakończenie części merytorycznej, akcent popularny z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Skarszewach, w widowisku o tematyce ekologicznej.

.

 

Część oficjalną zakończyły liczne gratulacje i życzenia pomyślnej pracy oczyszczalni ku satysfakcji uczestników realizacji projektu i lokalnej społeczności.

Gratulacje w imieniu koleżanek i kolegów z Pomorskiego Forum Wodociągowego składa Prezes PFW, kol. Wiesław Kujawski

Prezes GWIK Sp. z o.o., p. Małgorzata Gruchała dziękuje zebranym za wsparcie podczas realizacji projektu i udział w uroczystości

 

Jeszcze tylko okolicznościowy tort – słodka replika oczyszczalni, dzieli  p. Burmistrz Skarszew, asystuje p. Prezes Spółki.

.

 

Pointa

.