PWiK „WiK” Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim – konsekwentny postęp

Created with Sketch.

PWiK „WiK” Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim – konsekwentny postęp

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK”świadczy usługi zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Odbierane ścieki przesyła do gdańskiej Oczyszczalni Ścieków „Wschód”.
WiK posiada 3 stacje uzdatniania wody. Dwie z nich ujmują wodę z pokładów kredowych, a trzecia – z czwartorzędowych. W ostatnim czasie każda ze stacji otrzymała studnie awaryjną, co pozwala wyeliminować ewentualne niedostatki wody w razie awarii studni podstawowych. Ponadto, jedną ze stacji rozbudowano o halę filtrów

– w celu usuwania jonu amonowego. Dobra jakość ujmowanej wody głębinowej,

eliminuje potrzebę stosowania chemikaliów w procesie jej uzdatniania. Dzięki  systematycznemu doskonaleniu posiadanych urządzeń do uzdatniania wody i starannemu przestrzeganiu reżimów technologicznych, przedsiębiorstwo nie ma kłopotów z dotrzymaniem coraz bardziej rygorystycznych wymogów sanitarnych jakości wody do picia.

Siedziba "WIK" z budynkiem zaplecza socjalnego

W celu udostępnienia dostępu do kanalizacji sanitarnej na nowych obszarach rozbudowującego się miasta, spółka podjęła realizację projektu pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na osiedlu Strzeleckiego
w Pruszczu Gdańskim – etap II”.
Obejmuje on budowę: 2,19 km sieci kanalizacji sanitarnej i 3,92 km sieci wodociągowej w nowo budowanych ulicach na Osiedlu Bursztynowym w Pruszczu Gdańskim. Podjęcie niemałej – w skali firmy – inwestycji było możliwe dzięki uzyskaniu dotacji z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z podpisaną 7 grudnia 2011 roku umową, przy całkowitym, planowanym koszcie realizacji projektu wynoszącym 3.392.048,53 zł, uzyskano dofinansowanie w wysokości 1.842.087,92 zł.

do góry