Rozpoczęcie pracy Rady Programowej PFW

Created with Sketch.

Rozpoczęcie pracy Rady Programowej PFW

Zarząd Pomorskiego Forum Wodociągowego podjął w ubiegłym roku inicjatywę powołania Rady Programowej Stowarzyszenia, jako organu opiniotwórczego i doradczego Zarządu PFW. Po gruntownej dyskusji na forum całego Stowarzyszenia opracowano Regulamin Rady, w którym ramowo określono zadania Rady i sposób jej funkcjonowania. Regulamin ten został przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PFW w czerwcu ub. roku, a na kolejnym NWZ, w grudniu ub. roku, dokonano wyboru jej członków wywodzących się, zgodnie z zapisem regulaminu, spośród członków Stowarzyszenia (wyłączając członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i osoby zajmujące się obsługą administracyjną i organizacyjną Stowarzyszenia.
W skład Rady Programowej pierwszej kadencji weszli kol.kol.: Jacek Kaszubowski, Joanna Myślińska, Andrzej Osiński i Andrzej Wójtowicz. Inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się w 27.02. br. W wyniku ukonstytuowania się Rady, jej przewodniczącym został kol. Andrzej Wójtowicz, poza Stowarzyszeniem prezes Wodociągów Słupskich.
Wiodącym tematem pierwszego posiedzenia Rady było sprecyzowanie zasad jej współpracy z Zarządem Stowarzyszenia, w ramach ogólnie zakreślonych w Regulaminie Rady zadań, do których należy:

  1. współdziałanie z Zarządem na etapie opracowywania oraz opiniowania projektów programów rozwoju Stowarzyszenia i rocznych planów działania PFW,
  2. konsultowanie wniosków i wystąpień Zarządu PFW kierowanych do organów instytucji rządowych i samorządowych, organizacji i podmiotów, które prowadzą działalność mieszczącą się w polu zainteresowania PFW,
  3. wypowiadanie się we wszystkich sprawach należących do zakresu celów i zadań PFW, przedkładanych przez członków Stowarzyszenia, jego Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

Posiedzenia Rady, z udziałem Zarządu PFW, organizowane są przez jej przewodniczącego stosownie do potrzeb, możliwie raz w kwartale, między okresowymi konferencjami Stowarzyszenia.
Obsługę administracyjną Rady zapewnia Zarząd PFW poprzez Dyrektora Biura.
Bieżące informacje o Pracach Rady będą zamieszczane w zakładce: Rada Programowa.