Rozwój urządzeń wod-kan ma terenie zarządzanym przez GPK Sp. z o.o. w Gniewinie

Created with Sketch.

Rozwój urządzeń wod-kan ma terenie zarządzanym przez GPK Sp. z o.o. w Gniewinie

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zrealizowało na terenie Gminy dwa, w swojej skali duże projekty inwestycyjne, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Ich koszt łączny wyniósł około 16. mln złotych.
Pierwszy pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewinie wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej”  dofinansowany był kwotą  7 815 778,97 zł, a drugi, zatytułowany „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nadole – Toliszczek – Bychowo – Perlino wraz z przyłączami do budynków i przebudową przepompowni ścieków w Nadolu” –  kwotą 3 701 083,00 zł. Efektem obu zrealizowanych  przedsięwzięć była poprawa poziomu usług wod-kan i ochrony środowiska w Gminie.

Oczyszczalnia ścieków w Gniewinie - maj 2011

W wyniku realizacji pierwszego z projektów osiągnięto następujące efekty rzeczowe:

 • rozbudowano (zmodernizowano) oczyszczalnię ścieków w Gniewinie, zwiększając jej przepustowość z 800 do 1200 m3/d
 • wybudowano łącznie ok. 11,2 km sieci kanalizacyjnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowościach Gniewino i Perlino
 • wybudowano 6 tłoczni ścieków z separacją części stałych
 • wybudowano ok. 4,7 km sieci wodociągowej
 • nastąpił wzrost liczby użytkowników indywidualnych podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
  o 761
 • uzyskano przyrost RLM od użytkowników instytucjonalnych o 4 437

 

Projekt objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich („Budowa sieci kanalizacji sanitarnej…”) pozwolił:

 • zlikwidować starą oczyszczalnię ścieków w Nadolu i skierować je do zmodernizowanej oczyszczalni w Gniewinie
 • wybudować łącznie ok. 15 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Nadole, Toliszczek, Bychowo, Perlino
 • wybudować 10 tłoczni ścieków z separacją części stałych
 • podłączyć do sieci kanalizacyjnej dodatkowych 420 osób

 

Tłocznia ścieków w Nadolu

 

Wnętrze tłoczni ścieków

do góry