Statut

Created with Sketch.

(Tekst jednolity, uwzględniający zmiany uchwalone przez WZ PFW w dniu 23.03.2018 r., wpisane w KRS decyzją z dnia 29.04 2019 r.)

Statut Stowarzyszenia
POMORSKIE FORUM WODOCIĄGOWE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie o nazwie Pomorskie Forum Wodociągowe, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających stymulowaniu rozwoju branży wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Województwa Pomorskiego, a także umacnianiu jej prestiżu i autorytetu w środowisku lokalnym.
 2. W szczególności do celów Stowarzyszenia należą:
 1. integrowanie opinii i zachowań lokalnego środowiska wodociągowego i wzmocnienie jego siły lobbingowej w dobrze rozumianym interesie branży,
 2. wypracowywanie i prezentowanie wniosków, opinii legislacyjnych oraz opinii środowiska wobec władz samorządowych i państwowych,
 3. wspomaganie relacji, zwłaszcza małych i średnich wodociągów, z innymi organizacjami branżowymi,
 4. instytucjonalne stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych Województwa,
 5. budowanie pozytywnego wizerunku branży na terenie lokalnym oraz propagowanie zasad etyki zawodowej w środowisku,
 6. służenie radą oraz wsparciem organizacyjnym w rozwiązywaniu zawodowych problemów bieżących i nadzwyczajnych macierzystych przedsiębiorstw członków Stowarzyszenia lub innych jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych, o ile o taką pomoc zwrócą się do Stowarzyszenia,
 7. świadczenie doradztwa i konsultacji z zakresu bieżących problemów branży.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Gdańsk.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 79 poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

 1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. wszechstronne propagowanie nowoczesnych metod i technik stosowanych w branży wodociągowej, poprzez organizowanie seminariów, szkoleń, pokazów itp.,
 2. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
 3. współpracę z innymi osobami i instytucjami w dziedzinie związanej z branżą wodociągów i kanalizacji,
 4. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
 5. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 6. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

§ 8

Przyjmuje się jako zasadę, że realizując powyższe cele Stowarzyszenie opierać się będzie na społecznej pracy członków. Jednak, w razie powstania takiej potrzeby, Stowarzyszenie może również zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Rozdział II

Członkowie – prawa i obowiązki

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
 1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
 2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
 3. w dniu złożenia deklaracji o której mowa w pkt. 1, jest członkiem organu przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków lub pracownikiem takiego przedsiębiorstwa, będącego członkiem spierającym Stowarzyszenia.
 1. Liczba członków zwyczajnych pochodzących z jednego przedsiębiorstwa będącego członkiem wspierającym nie może być większa niż dwóch.
 2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba prawna mająca w zakresie swojej działalności świadczenie usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków, a także podmiot właścicielski infrastruktury przedsiębiorstwa świadczącego takie usługi.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 5. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, opuszczająca Stowarzyszenie, która potwierdziła zaangażowanie długoletnim uczestnictwem w pracach Stowarzyszenia i wyróżniła się wybitnymi zasługami dla jego funkcjonowania.
 2. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia jest nadawane przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
 3. Regulamin nadawania członkostwa honorowego uchwala Walne Zgromadzenie Członków.
 4. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
 3. udziału w seminariach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia, korzystać z lokali Stowarzyszenia,
 5. posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia, korzystania
  z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
 6. korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, dbać o jego dobre imię, zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska wodociągowego,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek,
 5. niezwłocznego poinformowania Zarządu Stowarzyszenia o zaistnieniu sytuacji opisanej w §10 ust. 2 pkt 3.
 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 10

 1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
 2. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:
 1. rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
 1. za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
 2. za nieusprawiedliwione uchylanie się od udziału w pracach Stowarzyszenia,
 3. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez dwa okresy roczne,
 4. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a i b,
 5. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
 1. ustania pełnienia funkcji w organie przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków lub ustania stosunku pracy w tym przedsiębiorstwie. Członek zwyczajny PFW, którego członkostwo ustaje na skutek okoliczności opisanych powyżej, ma prawo uczestniczenia w konferencjach Stowarzyszenia przez okres jednego roku od wygaśnięcia tego członkostwa.
 2. na pisemny wniosek członka wspierającego Stowarzyszenia, sformułowany w stosunku do członka zwyczajnego będącego jego pracownikiem,
 3. przejścia członka zwyczajnego na emeryturę,
 4. śmierci członka.

§ 11

Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków, na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział III

Władze Stowarzyszenia

§ 12

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 13

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 14

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub na pisemnie uzasadniony wniosek co najmniej 2. członków Komisji Rewizyjnej. O terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Zarząd powiadamia wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz – z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 1. uchwalanie Statutu i programu działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian Statutu,
 3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 4. zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 1. zatwierdzanie propozycji Zarządu dotyczących sposobu obsługi działalności Stowarzyszenia,
 2. zatwierdzanie rocznego budżetu i planu pracy Stowarzyszenia,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
 8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
 1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem głosowania nad wyborem władz Stowarzyszenia, które odbywa się tajnie.
 2. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, przystąpienie Stowarzyszenia do organizacji o których mowa w §4 Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają bezwzględniej większości, przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie. W drugim terminie, wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
 3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 15

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z prezesa, wiceprezesa i skarbnika, wybieranych na trzyletnią kadencję.
 2. Walne Zgromadzenie, w odrębnym głosowaniu, dokonuje wyboru Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu.
 3. Ta sama osoba nie może pełnić funkcji Prezesa lub członka Zarządu przez więcej niż dwie kolejne kadencje.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, które powinno się odbyć nie później niż 30 dni po wyborze.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. przygotowywanie rocznych i wieloletnich projektów planów działalności,
 4. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia.

§ 16

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie na dwuletnią kadencję.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i jednego członka Komisji. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swoim pierwszym zebraniu nie później niż 30 dni po wyborze.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 4. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
 5. składanie wniosków w sprawie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
 6. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
 7. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 17

 1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia, wymienionych w § 12 pkt 2 i 3,

w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji.

 1. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.
 2. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział IV
Majątek i fundusze

§ 18

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia jest uprawniony Prezes jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 19

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§ 20

 1. Statut został uchwalony na Zebraniu Założycielskim w dniu 7.08.2001r.
 2. Statut został uzupełniony w dniu 19.11.2001r. przez Komitet Założycielski, działający zgodnie z upoważnieniem danym mu Uchwałą nr 4 Zebrania Założycielskiego.
 3. Statut został uzupełniony Uchwałą nr NWZ/2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków z dnia 17 czerwca 2015 roku.
 4. Statut został uzupełniony Uchwałą nr WZ-6/2018 Walnego Zgromadzenia członków z dnia 23. marca 2018 r.