Tytuł Członka Honorowego Pomorskiego Forum Wodociągowego

Created with Sketch.

Tytuł Członka Honorowego Pomorskiego Forum Wodociągowego

W intencji docenienia zasług wyróżniających się członków Pomorskiego Forum Wodociągowego, których czynna działalność w strukturach Stowarzyszenia ustaje z różnych powodów, Stowarzyszenie ustanowiło tytuł Członka Honorowego PFW. Na podstawie przyjętego przez uchwałę Walnego Zgromadzenia PFW Regulaminu, członkostwo honorowe Stowarzyszenia może być przyznane członkowi zwyczajnemu, opuszczającemu Stowarzyszenie z powodu jego przejścia na emeryturę jeśli wcześniej spełniał on co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. był członkiem założycielem Stowarzyszenia,
  2. posiadał wieloletni staż członkowski w Stowarzyszeniu,
  3. pełnił w Stowarzyszeniu funkcję w Zarządzie przynajmniej przez dwie kadencje.

Członkostwo honorowe może być przyznane także takiemu członkowi zwyczajnemu, który opuścił Stowarzyszenie, odchodząc z branży przed osiągnięciem wieku emerytalnego, ale przez długoletnie uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia wyróżnił się wybitnymi zasługami dla jego funkcjonowania.
Godność Członka Honorowego Pomorskiego Forum Wodociągowego jest nadawana przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu. Pierwsze siedem tytułów Członka Honorowego PFW nadano przy okazji Jubileuszu 15. lecia działalności Stowarzyszenia, w grudniu 2016 r. (pisaliśmy o tym w relacji z okolicznościowej konferencji PFW). W grudniu ub. roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PFW ten zaszczytny tytuł nadało kolejnym pięciu byłym członkom zwyczajnym PFW. Pełny wykaz Członków Honorowych PFW można znaleźć w zakładce: O nas – członkowie.