Walne Zgromadzenie PFW

Created with Sketch.

Walne Zgromadzenie PFW

 

Ze względu na wcześniejsze obostrzenia wywołane rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19, nie było możliwości odbycia dorocznego, sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia PFW w zwyczajowym terminie, tj. przed końcem marca br. W związku z tym WZ zwołano i przeprowadzono obecnie. Posiedzenie WZ otwarto chwilą ciszy poświęconej pamięci kol. Stanisława Tkaczuka, długoletniego i  zasłużonego członka PFW, który w grudniu ub. roku przegrał zmagania z Covid-19.

W trakcie WZ Zarząd przedstawił członkom Stowarzyszenia rutynowe sprawozdania i projekt Planu pracy na rok 2021. Wszystkie materiały zostały przez zebranych przyjęte jednomyślnie, a działalność Zarządu w sprawozdawczym roku 2020. skwitowana.

Nowa Dyrektor Biura – pierwsza z prawej

Na zakończenie Walnego, jego Przewodnicząca kol. Krystyna Babirecka, odczytała zebranym pismo kol. Józefa Iwaniuka, dotychczasowego Dyrektora Biura, zawierające wniosek o ustąpienie z funkcji z  dniem 30. czerwca br. Przyjmując tę rezygnację kol. Przewodnicząca WZ poinformowała zebranych, że decyzją Zarządu PFW zadania obsługi Biura przejmuje kol. Małgorzata Gruchała.

Nominowana, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej PFW – z powodu wystąpienia kolizji interesów – przyjmując tę funkcję, zgłosiła jednocześnie rezygnację z  funkcji członka KR. Powyższe zmiany personalne zostały przez WZ przyjęte do aprobującej wiadomości.