Historia i dzień dzisiejszy

Created with Sketch.

Trochę historii

Zapotrzebowanie na – nieuświadomioną jeszcze wówczas do końca – celowość integracji lokalnego środowiska wodociągowego w naszym regionie ujawniło się jeszcze w połowie lat 90. ubiegłego stulecia. Inspiracja do realizacji tej idei wyszła z  Saur Neptun Gdańsk SA, pierwszej w Polsce prywatnej spółki, zarządzającej usługami wodociągowo-kanalizacyjnymi przede wszystkim w Gdańsku i Sopocie.
Skokowa zmiana warunków funkcjonowania sfery gospodarki komunalnej w Kraju, praktyczna możliwość dostępu do nowych technologii, tu i ówdzie następujące (a wszędzie potrzebne) radykalne podniesienie poziomu jakości świadczenia usług wod-kan ujawniły istniejący w branży głód informacji zawodowych oraz potrzebę weryfikacji posiadanych doświadczeń organizacyjnych, technologicznych i eksploatacyjnych z dziedziny branży. Wydało się interesującym, aby cele te spróbować realizować na płaszczyźnie poziomego komunikowania się firm wodociągowych i odpowiedzialnych za nie lokalnych władz samorządowych.
W następstwie  tego przeświadczenia, z  inicjatywy  SNG SA, prawie corocznie odbywały się w Gdańsku – organizowane  przez  Spółkę – konferencje z udziałem  reprezentantów  pomorskiego  środowiska wodociągowego
i przedstawicieli zainteresowanych gmin. Spotkania te ocenione zostały przez ich uczestników z przedsiębiorstw wodociągowych jako właściwe i skuteczne narzędzie służące do podnoszenia poziomu funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz dobry krok do integracji środowiska branżowego na poziomie lokalnym. Uznano także, że w razie ich zinstytucjonalizowania, mogłyby stanowić również pożądany łącznik tego środowiska z krajową organizacją samorządu gospodarczego – Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie. Na bazie tych przemyśleń, w początku roku 2001., podjęto decyzję utworzenia w Województwie Pomorskim lokalnej organizacji zawodowej, zrzeszającej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.
Stowarzyszenie o nazwie Pomorskie Forum Wodociągowe zostało powołane w wyniku decyzji zebrania założycielskiego, odbytego w dniu 07.08.2001, w Gdańsku, przy obecności 21 członków założycieli, reprezentantów środowiska wodociągowego z Województwa Pomorskiego. Rejestracja Stowarzyszenia nastąpiła w dniu 29.11.2001. Jego pierwszym prezesem wybrano kol. Zbigniewa Maksymiuka,  poza Stowarzyszeniem – prezesa Saur Neptun Gdańsk SA.

Pomorskie Forum Wodociągowe dzisiaj

Według stanu na koniec kwietnia 2019 r. Pomorskie Forum Wodociągowe liczy 53. członków zwyczajnych, reprezentujących głównie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne lub przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, świadczące również usługi wod-kan. Ponadto w składzie członków zwyczajnych PFW jest m.in. dwu przedstawicieli przedsiębiorstwa właścicielskiego infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, eksploatowanej przez innego operatora i jeden wywodzący się ze Spółki Wodnej.
Spośród 46. podmiotów reprezentowanych w Stowarzyszeniu, 45 ma status członka wspierającego PFW. Pięć pochodzi z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a pozostałe są zlokalizowane na terenie Województwa Pomorskiego. Ponad połowa reprezentowanych w PFW firm należy również do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.
Cztery ze zrzeszonych w Stowarzyszeniu przedsiębiorstw, obok działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, zajmuje się na swoim terenie dystrybucją ciepła. Ponadto firmy stricte wodociągowe, w szerszym niż dotychczas zakresie – obok działalności podstawowej, tj. dostawy wody i odbioru ścieków – świadczą inne usługi dodatkowe, najczęściej merytorycznie związane z branżą (wykonawcze, inżynierskie, laboratoryjne, ale nie tylko). Udział przychodów z tych usług w przychodach całkowitych firm stanowi coraz bardziej znaczącą pozycję – w dziesięciu waha się od blisko 10 do nieco ponad 20%, a w trzech dochodzi do 50%.
Reprezentowane w Pomorskim Forum Wodociągowym przedsiębiorstwa (poza gdańskim SNG, gdzie pakiet kontrolny 51% ma francuska grupa SAUR oraz Spółkami Wodnymi: „Łeba” i „Swarzewo”) kontrolowane są praktycznie w 100% przez lokalne władze samorządowe).
Zarządowi Stowarzyszenia szóstej kadencji przewodniczy prezes Wiesław Kujawski.
Funkcję dyrektora Biura PFW sprawuje kol. Józef Iwaniuk.

(aktualizacja – maj 2019)

do góry