Historia i dzień dzisiejszy

Created with Sketch.

Trochę historii

Zapotrzebowanie na – nieuświadomioną jeszcze wówczas do końca – celowość integracji lokalnego środowiska wodociągowego w naszym regionie ujawniło się jeszcze w połowie lat 90 ubiegłego stulecia. Inspiracja do realizacji tej idei wyszła z Saur Neptun Gdańsk SA, pierwszej w Polsce prywatnej spółki, zarządzającej usługami wodociągowo-kanalizacyjnymi przede wszystkim w Gdańsku i Sopocie.

Skokowa zmiana warunków funkcjonowania sfery gospodarki komunalnej w Kraju, praktyczna możliwość dostępu do nowych technologii, tu i ówdzie następujące (a wszędzie potrzebne) radykalne podniesienie poziomu jakości świadczenia usług wod-kan ujawniły istniejący w branży głód informacji zawodowych oraz potrzebę weryfikacji posiadanych doświadczeń organizacyjnych, technologicznych i eksploatacyjnych z dziedziny branży. Wydało się interesującym, aby cele te spróbować realizować na płaszczyźnie poziomego komunikowania się firm wodociągowych i odpowiedzialnych za nie lokalnych władz samorządowych.
W następstwie tego przeświadczenia, z inicjatywy SNG SA, prawie corocznie odbywały się w Gdańsku – organizowane przez Spółkę – konferencje z udziałem reprezentantów pomorskiego środowiska wodociągowego i przedstawicieli zainteresowanych gmin. Spotkania te ocenione zostały przez ich uczestników
z przedsiębiorstw wodociągowych jako właściwe i skuteczne narzędzie służące do podnoszenia poziomu funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz dobry krok do integracji środowiska branżowego na poziomie lokalnym. Uznano także, że w razie ich zinstytucjonalizowania, mogłyby stanowić również pożądany łącznik tego środowiska z krajową organizacją samorządu gospodarczego – Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie. Na bazie tych przemyśleń, w początku roku 2001, podjęto decyzję utworzenia w Województwie Pomorskim lokalnej organizacji zawodowej, zrzeszającej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Stowarzyszenie o nazwie Pomorskie Forum Wodociągowe zostało powołane w wyniku decyzji zebrania założycielskiego, odbytego w dniu 07.08.2001, w Gdańsku, przy obecności 21 członków założycieli, reprezentantów środowiska wodociągowego z Województwa Pomorskiego. Rejestracja Stowarzyszenia nastąpiła w dniu 29.11.2001. Jego pierwszym prezesem wybrano kol. Zbigniewa Maksymiuka, poza Stowarzyszeniem – prezesa Saur Neptun Gdańsk SA.

Pomorskie Forum Wodociągowe dzisiaj

Według stanu na koniec kwietnia 2022 r. Pomorskie Forum Wodociągowe liczy 49 członków zwyczajnych, reprezentujących głównie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne lub przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, świadczące również usługi wod-kan.
Status członka wspierającego PFW posiadało 51 przedsiębiorstw. Ponad połowa reprezentowanych w PFW przedsiębiorstw należy również do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Cztery ze zrzeszonych w Stowarzyszeniu przedsiębiorstw, obok działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, zajmuje się na swoim terenie dystrybucją ciepła. Ponadto firmy stricte wodociągowe, w szerszym niż dotychczas zakresie – obok działalności podstawowej, tj. dostawy wody i odbioru ścieków – świadczą inne usługi dodatkowe, najczęściej merytorycznie związane z branżą (wykonawcze, inżynierskie, laboratoryjne, ale nie tylko). Reprezentowane w Pomorskim Forum Wodociągowym przedsiębiorstwa w zdecydowanej większości kontrolowane są praktycznie w 100% przez lokalne władze samorządowe.

Zarządowi Stowarzyszenia obecnej kadencji przewodniczy prezes Małgorzata Gruchała.

(aktualizacja – październik 2023)

do góry